Disclaimer

Online voorwaarden

Laatst herzien: 17-08-2021

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van Lifeinspired.nl. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat, gebruik deze website dan niet.

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) regelen uw gebruik van onze online interfaces en eigendommen (bijv. websites en mobiele applicaties) die eigendom zijn van en beheerd worden door Lifeinspired.nl (“Bedrijf”), inclusief de www.lifeinspired.nl website (gezamenlijk de “Site”). Uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden is een voorwaarde voor uw gebruik van de site. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, verlaat deze site dan onmiddellijk. Raadpleeg ook onze ​​Privacyverklaring voor een beschrijving van ons privacybeleid.

De informatie verstrekt door Lifeinspired.nl (“wij”, “ons” of “onze”) op https://lifeinspired.nl is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we doen geen vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, adequaatheid, validiteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site.

Onder geen enkele omstandigheid zijn we enige aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de site of het vertrouwen op enige informatie die op de site wordt verstrekt. Uw gebruik van de site en uw vertrouwen in de informatie op de site is uitsluitend op eigen risico.

1. Eigendom van de site

Alle pagina’s op deze site en al het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld om te downloaden, zijn eigendom van het bedrijf, of zijn licentiegevers of leveranciers, voor zover van toepassing. De site wordt beschermd door de Nederlandse en internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten. De inhoud van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle gegevens, bestanden, documenten, tekst, foto’s, afbeeldingen, audio en video, en alle materialen die toegankelijk zijn via of beschikbaar worden gesteld voor gebruik of downloaden via deze site (“inhoud”), zijn mogelijk niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, behalve voor doeleinden die zijn toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden of anderszins schriftelijk zijn goedgekeurd door het bedrijf. U mag geen framingtechnieken gebruiken of kaderen om namen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van het bedrijf in te sluiten of er diep naar te linken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2. Toegang tot de site, beveiliging en beperkingen; wachtwoorden

Het is verboden om de beveiliging van de site te schenden of proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of een account waartoe de gebruiker geen toegang heeft; of (b) proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; of (c) toegang tot of gebruik van de site of een deel daarvan zonder toestemming, in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of in strijd met de toepasselijke wetgeving.

U mag geen scraper, crawler, spider, robot of andere geautomatiseerde middelen van welke aard dan ook gebruiken om toegang te krijgen tot of gegevens op de site te kopiëren, te deeplinken naar een functie of inhoud op de site, onze robotuitsluitingsheaders te omzeilen of andere maatregelen die we kunnen nemen gebruiken om de toegang tot de site te voorkomen of te beperken.

Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het bedrijf zal voorvallen onderzoeken waarbij dergelijke schendingen mogelijk betrokken zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken en samenwerken met de vervolging van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen. U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van deze site of enige activiteit die op deze site wordt uitgevoerd, te verstoren of proberen te verstoren.

In het geval dat de toegang tot de site of een deel daarvan beperkt is en waarvoor een gebruikers-ID en wachtwoord vereist zijn (“Beschermde Gebieden”), stemt u ermee in om toegang te krijgen tot Beschermde Gebieden met alleen uw gebruikers-ID en wachtwoord zoals aan u verstrekt door het Bedrijf. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord te beschermen en uw gebruikers-ID of wachtwoord niet te delen of bekend te maken aan derden. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikers-ID. Uw toegang tot de site kan op elk moment door het Bedrijf worden ingetrokken, met of zonder reden. U stemt ermee in het Bedrijf te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schade en onkosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) tegen of opgelopen door het Bedrijf als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of schending van de toepasselijke wetgeving, uw gebruik van of toegang tot de site, of toegang door iedereen die toegang heeft tot de site met uw gebruikers-ID en wachtwoord.

3. Nauwkeurigheid en integriteit van informatie

Hoewel het Bedrijf probeert de integriteit en nauwkeurigheid van de site te waarborgen, geeft het geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de site en de inhoud daarop. Het is mogelijk dat de site typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen door derden aan de site kunnen worden aangebracht. In het geval dat zich een onnauwkeurigheid voordoet, dient u het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen zodat het kan worden gecorrigeerd. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om eenzijdig eventuele onjuistheden op de site te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie op de site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Bovendien is het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of inhoud die op de site is geplaatst door een niet aan het Bedrijf gelieerde derde partij, en het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van dergelijke informatie of inhoud.

4. Links naar andere sites; advertenties van derden

Het bedrijf geeft geen verklaringen of garanties over enige andere website waartoe u toegang hebt via deze site, of producten die worden geadverteerd door externe leveranciers op de site, inclusief met betrekking tot prijsinformatie voor dergelijke producten van derden die op de site worden geadverteerd. Wanneer u een website bezoekt die niet van het Bedrijf is, dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van het Bedrijf en dat het Bedrijf geen controle heeft over de inhoud of de producten die op die website op de markt worden gebracht. Uw gebruik van een website die niet van het Bedrijf is, met inbegrip van alle transacties die daarmee verband houden, kan onderworpen zijn aan toepasselijke algemene voorwaarden van derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze site verlaat en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden of andere voorwaarden van elke website die u bezoekt te lezen.

Bovendien betekent een link naar een niet-bedrijfswebsite of een advertentie voor een product van een derde niet dat het bedrijf enige verantwoordelijkheid onderschrijft of aanvaardt voor het gebruik van een dergelijke gelinkte website, of voor de inhoud op een dergelijke gelinkte website, inclusief producten welke daarop worden geadverteerd of verkocht. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik, aankoop of download vrij is van zaken als virussen, Trojan horses en andere items van destructieve aard. Uw communicatie en omgang met derden via links naar niet-bedrijfswebsites, inclusief maar niet beperkt tot de betaling en levering van producten en diensten, en alle voorwaarden, garanties en verklaringen in verband met dergelijke communicatie en transacties zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de websites van derden die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dit op eigen risico.

5. Door gebruikers gegenereerde inhoud, recensies, feedback en andere berichten op de site

Als u artikelen, opmerkingen, ideeën, suggesties, informatie, bestanden, video’s, afbeeldingen of ander materiaal naar ons of onze site (‘door gebruikers gegenereerde inhoud’) verzendt, uploadt of plaatst, stemt u ermee in geen door gebruikers gegenereerde inhoud te verstrekken die ( 1) lasterlijk, beledigend, illegaal, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch of schadelijk is, of crimineel of onethisch gedrag zou kunnen aanmoedigen, (2) in strijd is met of inbreuk maakt op de privacy, copyright, handelsmerk, handelsstijl, handel geheimen of intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit, of (3) een virus of een ander schadelijk onderdeel bevat of verzendt. U stemt ermee in geen contact op te nemen met andere gebruikers van de site via ongevraagde e-mail, telefoontjes, mailings of enige andere communicatiemethode. U verklaart en garandeert het Bedrijf dat u het wettelijke recht en de autorisatie hebt om alle door gebruikers gegenereerde inhoud aan het Bedrijf te verstrekken voor de doeleinden en het gebruik door het Bedrijf zoals hierin uiteengezet. Bedrijf heeft een royaltyvrij, onherroepelijk, overdraagbaar recht en licentie om de door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken op elke manier die het bedrijf wenst, inclusief maar niet beperkt tot kopiëren, wijzigen, verwijderen in zijn geheel, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken maken van en/of dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud verkopen en/of distribueren en/of dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud opnemen in elke vorm, medium of technologie over de hele wereld. Bedrijf is niet verplicht (1) om door gebruikers gegenereerde inhoud vertrouwelijk te houden; (2) om u een vergoeding te betalen voor door gebruikers gegenereerde inhoud; of (3) om te reageren op door gebruikers gegenereerde inhoud.


Het bedrijf beoordeelt de geplaatste door gebruikers gegenereerde inhoud niet regelmatig, maar behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om door gebruikers gegenereerde inhoud die naar de site is verzonden, te controleren en te bewerken of te verwijderen. U verleent Bedrijf het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met door gebruikers gegenereerde inhoud. U stemt ermee in geen vals e-mailadres te gebruiken, u niet voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van door gebruikers gegenereerde inhoud. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van door gebruikers gegenereerde inhoud die u maakt. Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud die door u of een derde partij is ingediend.

U stemt ermee in om het Bedrijf te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade en onkosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) tegen of opgelopen door het Bedrijf die voortvloeien uit door gebruikers gegenereerde inhoud die u plaatst of op de site laat plaatsen.

6. Claims van inbreuk op het auteursrecht

We wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op onze site is geplaatst. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, volg dan de onderstaande procedures.


Bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. In overeenstemming met het Nederlandse Auteursrecht, zullen we onmiddellijk reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk die aan ons worden gemeld.

Kennisgevingen van vermeende inbreuk op inhoud die beschikbaar is gemaakt op de site


Als u een auteursrechteigenaar bent, gemachtigd bent om namens iemand op te treden, of gemachtigd bent om te handelen onder enig exclusief recht onder auteursrecht, meld dan vermeende inbreuken op het auteursrecht die plaatsvinden op of via onze site door ons een kennisgeving (“kennisgeving”) te sturen die voldoet aan de volgende eisen.


1. Identificeer de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat deze zijn geschonden.
2. Identificeer het materiaal of de link waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit) en de toegang waartoe moet worden uitgeschakeld, inclusief ten minste, indien van toepassing, de URL van de link die wordt weergegeven op de site waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.
3. Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op.
4. Neem beide van de volgende verklaringen op in de hoofdtekst van de kennisgeving:

“Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als redelijk gebruik).”

“Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze Verklaring nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben van, of gemachtigd ben om namens de eigenaar op te treden, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.”


5. Geef uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening op.
Lever deze Verklaring, met alle items ingevuld, in via ons e-mailadres.

7. Vrijwaring van garanties

HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DEZE SITE, INCLUSIEF ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DAARIN OF ENIGE SITEGERELATEERDE DIENST, WORDT GELEVERD “AS IS”, MET ALLE FOUTEN, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, KWALITEIT VAN INFORMATIE, RUSTIG GENOT EN TITEL/NIET-INBREUK. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE DIE VIA DE SITE IS VERKREGEN.

U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, SITE-GERELATEERDE DIENSTEN EN GEKOPPELDE WEBSITES. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT BESCHIKBARE BESTANDEN VOOR DOWNLOAD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, TROJAN HORSES OF ANDERE DESTRUCTIEVE PROGRAMMERING. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET UITVOEREN VAN PROCEDURES DIE VOLDOENDE ZIJN OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN AAN GEGEVENSBACK-UP EN BEVEILIGING.

8. Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de site

HET BEDRIJF EN ALLE DERDEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERMELD, ZIJN NOCH VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, VOORBEELDENDE, BESTRAFFENDE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND MET DE SITE, SITE-GERELATEERDE DIENSTEN, INHOUD OF INFORMATIE OP DE SITE, EN/OF ENIGE GEKOPPELDE WEBSITE, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ENIGE ANDERE EN ANDERE WETTELIJKE THEORIE AL DAN NIET OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ ONTEVREDENHEID OVER DE SITE, SITE-GERELATEERDE DIENSTEN EN/OF GEKOPPELDE WEBSITES IS STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIE DIENSTEN.

9. Geschillenbeslechting; arbitrageovereenkomst

We zullen te goeder trouw proberen om elk probleem dat u hebt met de site op te lossen als u dat probleem onder de aandacht brengt door middel van het sturen van een e-mail. We realiseren ons echter dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin we een probleem mogelijk niet naar tevredenheid kunnen oplossen.

U en het Bedrijf komen overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site, zal worden bepaald door bindende arbitrage in plaats van door rechtbanken met algemene jurisdictie. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak aanspannen. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter, en is onderworpen aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbitrage staat een beperktere ontdekking toe dan in de rechtbank, maar we komen overeen om met elkaar samen te werken om tot een redelijke ontdekking te komen in het licht van de betrokken problemen en het bedrag van de claim. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en vergoeding toekennen die een rechtbank kan toekennen, maar daarbij zal de arbiter het materiële recht met betrekking tot schadevergoeding toepassen alsof de zaak voor de rechtbank was gebracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet op punitieve schadevergoeding zoals toegepast door het Hooggerechtshof. U stemt ermee in dat, door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, de Nederlandse arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt, en dat u en het bedrijf elk afzien van het recht op een juryrechtspraak of om deel te nemen aan een groepsvordering. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden en enige andere contractuele relatie tussen u en het Bedrijf.

10. Revisies; algemeen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van deze site te beëindigen, met of zonder reden, en met of zonder kennisgeving. In het geval dat een van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met een bevoegde jurisdictie niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen het bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Naar eigen goeddunken kan het Bedrijf deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken. U dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden te bekijken, zodat u op de hoogte bent van dergelijke herzieningen waaraan u gebonden bent. Als u de site blijft gebruiken na herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u instemt met de herziene gebruiksvoorwaarden. Bepaalde bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangeduide juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze site.

11. Gesponsorde inhoud

Het kan voorkomen dat we advertenties plaatsen, inhoud van adverteerders publiceren of gelieerde links delen waarvoor we soms een vergoeding of commissie ontvangen.